Anna Strama

Strama Anna

Specjalizuje się w prawie migracyjnym. Świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony międzynarodowej cudzoziemców. Wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej – uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiary handlu ludźmi.

Anna Strama jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła kurs z zakresu prawa uchodźczego na Uniwersytecie w Oslo. Od czasu studiów uniwersyteckich (była członkiem Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej) specjalizuje się w prawie migracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawnych aspektów pobytu cudzoziemców w Polsce. Już w czasach studenckich udzielała bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom. Regularnie odwiedzała jeden z ośrodków dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Anna Strama biegle posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i francuskim. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę współczesną.

Aktywność i działalność społeczna Anny Stramy ma na celu wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej – uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiar handlu ludźmi. Działa zatem na rzecz ochrony praw człowieka przede wszystkim poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom z ww. grup, zagrożonym wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Zajmuje się również działalnością szkoleniową w zakresie prawa migracyjnego, zatem przyczynia się do promocji wiedzy dotyczącej ochrony międzynarodowej cudzoziemców.

Od 2012 do 2017 roku Anna Strama pracowała jako prawnik w organizacji pozarządowej pożytku publicznego – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN), w którym udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Również po 2017 roku swoim zaangażowaniem aktywnie i nieodpłatnie wspierała działania i inicjatywy stowarzyszenia, działając w charakterze wolontariusza. Począwszy od 2021 roku Anna Strama współpracuje z CPPHN na podstawie symbolicznej umowy-zlecenia i świadczy bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. W ramach działań CPPHN, we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (jak np. biuro UNHCR w Polsce, European Network on Statelessness, FRONTEX), zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w postępowaniach o ochronę międzynarodową, w postępowaniach powrotowych i detencyjnych. Ponadto, uczestniczyła w licznych projektach monitoringowych (monitorowanie sytuacji na przejściach granicznych, w ośrodkach detencyjnych, podczas lotów deportacyjnych), rzeczniczych (m.in. w sprawie przystąpienia do konwencji dotyczących praw bezpaństwowców), a także w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych prawom migrantów. Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, w którym działa Anna Strama, jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, założoną w 2002 roku w Krakowie i działa na rzecz ochrony praw człowieka. Anna Strama jest także aktywnym współpracownikiem Krakowskiego Centrum Wielokulturowego, w którym zajmuje się obsługą prawną obcokrajowców i bierze udział w wielu dodatkowych inicjatywach mających na celu integrację, edukację i działania o charakterze kulturalnym.