Jakub Ławniczak

Ławniczak Jakub

Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Pomaga pro bono osobom wykluczonym społecznie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kryzys graniczny oraz pomoc obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z toczącą się wojną.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2013 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Figuruje na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Interesuje się zwłaszcza zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Ukończył Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (HELP) dotyczący implementacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz) oraz standardów i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doradza samorządom.

Jakub Ławniczak od początku działalności świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom szczególnie tego potrzebującym. W 2021 roku skupił się na świadczeniu pomocy prawnej pro bono społecznościom lokalnym i migrantom dotkniętym kryzysem na granicy polsko białoruskiej. Rozpoczął współpracę z nieformalną Grupą Granica. Najpierw świadczył pomoc prawną organizacjom w niej zrzeszonym i osobom zaangażowanym w niesienie pomocy na granicy. W miarę kryzysu granicznego przydatna okazała się jego znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie.

Wykonywał obowiązki pełnomocnika przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie wielokrotnie skutecznie ubiegał się o udzielenie zabezpieczenia przed stosowaniem tzw. procedury pushback. Zaangażowanie w pomoc w trakcie kryzysu obejmowało również reprezentację w procedurach tzw. powrotowych oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Świadczył pomoc lokalnym społecznościom dotkniętym kryzysem, szczególnie w zakresie normatywnych aspektów pomocy świadczonej przez ich przedstawicieli osobom przekraczającym granicę oraz ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Angażował się w pomoc lokalnej białostockiej nieformalnej grupie aktywistów, organizującej akcje pomocowe na rzecz cudzoziemców. W miarę ewolucji kryzysu granicznego pomoc okazała się konieczna również na etapie postępowań tzw. detencyjnych, w ramach których – szczególnie w przypadkach obejmujących udział małoletnich – wielokrotnie dochodziło do umieszczania rodzin w warunkach strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, co często prowadziło do naruszenia standardów związanych z detencją osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, wypracowanych przez ETPCz. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa podlaskiego.