Joanna Pińkowska

Pińkowska Joanna

Zawodowe obszary jej zainteresowań to głównie prawo umów handlowych i prawo zamówień publicznych. Współpracuje z Koszalińskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Era Kobiet, w którym świadczy pomoc prawną pro bono.

Jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Po odbyciu aplikacji w OIRP w Koszalinie i zdaniu egzaminu zawodowego kontynuowała naukę na studiach podyplomowych najpierw w zakresie prawa medycznego na Uniwersytecie Gdańskim, a później w zakresie zarządzania w instytucjach publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych i prawie medycznym. Szczególne zainteresowania w obszarze prawa umów handlowych, prawa rodzinnego oraz problematyki relacji prawa cywilnego i publicznego.

Joanna Pińkowska od wielu lat udziela nieodpłatnych porad prawnych, wspierając tym samym osoby potrzebujące pomocy w różnym zakresie, sporządza też pisma procesowe. Kilka lat temu zgłosiła się do Stowarzyszenia Era Kobiet w Koszalinie z propozycją podjęcia współpracy w Koszalińskim Centrum Praw Kobiet i zaproponowała udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Od tego czasu rozpoczęła stałą współpracę ze stowarzyszeniem. W ramach podjętego porozumienia wolontarystycznego świadczy pomoc prawną pro bono. Aktywność w tym zakresie polega na świadczeniu porad prawnych w formie dyżurów w biurze stowarzyszenia, a w okresie pandemii także on-line. Z uwagi na charakter działalności stowarzyszenia są to porady prawne przede wszystkim dla kobiet – szczególnie z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy. Osoby korzystające z porad otrzymują pomoc prawną związaną z rozwodem, separacją, alimentacją, ochroną przed przemocą domową czy obroną swoich praw względem pracodawcy. W ramach świadczonej pomocy prawnej Joanna Pińkowska wskazuje prawne możliwości rozwiązania danego problemu, pomaga sporządzić pisma procesowe, jednak zawsze kieruje się zasadą, że ostateczna decyzja skorzystania z propozycji rozwiązania problemu należy do osoby zgłaszającej się o poradę, bo na tym polega dobra pomoc prawna. Każdemu potrzebującemu pomocy poświęca tyle czasu, ile potrzeba, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu.