Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie znaków towarowych. W bieżącej działalności zajmuje się prawem o szkolnictwie wyższym oraz prawem administracyjnym.  Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuuje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. Obecnie jest na III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

W toku studiów magisterskich zajmowała się udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Za aktywność naukową została wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Od 2019 r. kształci w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS i przygotowuje rozprawę w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym dr hab. Jerzego Szczotki, prof. UMCS.

Zainteresowania badawcze kandydatki skupiają się na prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie znaków towarowych. Jest autorką publikacji naukowych związanych z tą tematyką oraz prelegentką na wielu konferencjach naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe budowała również jako pracownik w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Nastaj. W 2022 r. objęła funkcję członka Zarządu i Przewodniczącej Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD). W 2023 r. działa na rzecz społeczności doktorantów jako wiceprzewodnicząca KRD i w dalszym ciągu stoi na czele Biura Prawnego KRD.

Kandydatka zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej pro bono członkom społeczności akademickiej, w szczególności doktorantom jako członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta (od sierpnia 2020 r.) i jako jego przewodnicząca i zastępca Rzecznika (od września 2021 r.). Działalność ta obejmuje sporządzanie opinii i informacji prawnych, opracowywanie projektów pism procesowych i oficjalnych oraz konsultacje on-line lub telefoniczne. Ponadto Barbara Pietrzyk-Tobiasz zaangażowana jest w działalność organizacji pozarządowych, którym wielokrotnie nieodpłatnie pomaga. Warto podkreślić również jej aktywność na polu zwiększania świadomości prawnej środowiska akademickiego, a w szczególności doktorantek i doktorantów, w tym także projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta, w ramach którego zrealizowano szereg działań na rzecz społeczności doktoranckiej. Pełni funkcję członka Rady Fundacji Prawo-Innowacje-Nauka. Kandydatka aktywnie współdziała także z Fundacją Scientia Thorunensia oraz Fundacją WEB Korki.