Ewa Stompor-Nowicka

Stompor-Nowicka Ewa

Ewa Stompor-Nowicka – radca prawny, od 2000 r. do stycznia 2021 r. wykonywała zawód radcy prawnego w kancelarii prawnej. Od wielu lat angażuje się w bezinteresowną działalność na rzecz dobra publicznego oraz krzewienia i podnoszenia kultury prawnej obywateli, realizując także w ten sposób ideę państwa prawa. Aktywność tę urzeczywistnia na trzech płaszczyznach –  jako pełniąca funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz OIRP w Łodzi, jako radca prawny i jako obywatelka. Ewa Stompor-Nowicka współinicjowała i współorganizowała ogólnopolską akcję pro bono „Niebieski Parasol” – akcję bezpłatnych porad prawnych dla obywateli. Bezpłatną pomoc prawną świadczyła również osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach organizowanego od 2010 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ewa Stompor-Nowicka pełniąc funkcję koordynatora w Krajowej Izbie Radców Prawnych współpracowała z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od wielu lat zaangażowana jest w popularyzowanie edukacji prawnej wśród uczniów. Współuczestniczyła w realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych z Ministrem Sprawiedliwości, którego przedmiotem była kontynuacja programu praktycznej nauki prawa, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczka licznych spotkań i przedsięwzięć, w tym od 2015 r. organizowanych przez ruchy obywatelskie. W czasie publicznych wystąpień, udziału w dyskusjach, ale także w bezpośrednich kontaktach z uczestnikami, wypowiada się w istotnych dla praworządności obszarach zagadnień, takich jak znaczenie Konstytucji w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zasada demokratycznego państwa prawnego, obrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawa i wolności obywatelskie, w tym wolność zgromadzeń. W bezpośrednich kontaktach z obywatelami realizuje ideę edukacji prawnej, poradnictwa obywatelskiego, w szczególności poradnictwa prawnego. Ewa Stompor-Nowicka była inicjatorką utworzenia Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi w lutym 2018 r., której jest przewodniczącą. Skupiła wokół idei praw człowieka i ich ochrony, nie tylko członków Komisji, ale także liczne grono radców prawnych OIRP w Łodzi niepełniących funkcji w samorządzie.

Zwrócić należy uwagę na aktywność Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi, która mimo krótkiego jeszcze okresu działania, podjęła wiele znaczących inicjatyw, m.in.: uczestnictwo w X Kongresie Kobiet w Łodzi i prowadzenie akcji poradnictwa prawnego, zajęcie w 2018 r. stanowiska w sprawie praworządności opublikowanego m.in. na profilu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL na portalu społecznościowym Facebook, czy organizacja otwartego panelu poświęconego problematyce przeciwdziałania mowie nienawiści z udziałem młodzieży licealnej z opiekunami.