Ewa Żuchowska

Ewa Żuchowska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach: szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w życiu codziennym) oraz szkód na mieniu (pojazdach firmowych i prywatnych, urządzeniach, maszynach). Od 2012 r. do 2018 r. pełniła funkcje kierownicze w państwowych jednostkach organizacyjnych. Jest ekspertką w dziedzinie prawa oświatowego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz cyberprzestępczości. Radca prawny Ewa Żuchowska zajmuje się rozpoznawaniem działań portali internetowych, oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, zarządzaniem kryzysowym.

Obecnie kandydatka prowadzi działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Żuchowska, jest wspólnikiem w spółce Spotcase E. Żuchowska Sp. J. zajmującej się ochroną danych osobowych oraz współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele. Jest osobą zaangażowaną w udzielanie pro bono pomocy prawnej osobom potrzebującym wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach.  Wielokrotnie udzielała wsparcia prawnego nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach. Najczęstsze sprawy dotyczyły naruszenia dóbr osobistych ze strony uczniów lub rodziców w stosunku do nauczycieli. Zarówno wszystkie porady prawne, sporządzenie pism oraz reprezentowanie realizowała nieodpłatnie. Ze względu na ważną dla Niej profilaktykę i przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym, angażuje się w realizowane w środowisku lokalnym programy społeczne, np. „Dorosły odpowiedzialny za szkody wynikające z uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, w którym podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w debacie dot. ww. problemów. Jest również wolontariuszką pracującą przy realizacji projektów z obszaru wsparcia społecznego przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniom Stowarzyszenia Ekonomik i  Przyjaciele, którego jest współzałożycielką. Wspomaga finansowo i organizacyjnie uczniów ZS3 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i uczniów z Domu Dziecka w Strobowie, pokrywając ich koszty diagnostyki czy leczenia.

Pani Ewa Żuchowska  z odwagą i determinacją, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, pro bono podjęła interwencję prawną w celu ochrony bezpieczeństwa małoletniej obywatelki Ukrainy, nad którą ustanowiony opiekun prawny stosował przemoc psychiczną i ekonomiczną. W celu ochrony małoletniej podjęła wszystkie możliwe działania, aby ta wróciła pod opiekę swoich rodziców, którzy byli nieświadomi jej sytuacji. Małoletnia oraz pozostałe dzieci znajdujące się w tej traumatycznej sytuacji bezpiecznie wrócili do swoich rodziców.