XI edycja Konkursu

Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali 18 radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia przyznawane w samorządzie radcowskim – złote honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Otrzymali je tragicznie zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Janina Cymer, wieloletni pracownik Biura KIRP.

2018

XI edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Uczestników gali powitała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród zaproszonych gości oprócz laureatów konkursu Kryształowe Serce, członków Prezydium KRRP i całej Krajowej Rady znaleźli się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk oraz Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska, a także Adam Cymer, mąż zmarłej Janiny Cymer.

– Nasze tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, postanowiliśmy połączyć uroczystość wręczenia statuetek za działalność pro publico bono z uroczystością nadania złotej odznaki pośmiertnie dwóm osobom zasłużonym dla naszego samorządu – powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Prezydium Krajowej Rady, przyznając honorowe odznaczenie radcy prawnemu Pawłowi Adamowiczowi, wyraziło uznanie dla jego postawy i społecznego zaangażowania, oddania służbie publicznej i obywatelom, które szły w parze z wartościami i etosem zawodu radcy prawnego, będącego zawodem zaufania publicznego. Szczególnie podkreślano fakt angażowania się prezydenta Adamowicza w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o prawie, o charakterze edukacyjnym w zakresie praw i wolności obywatelskich, a także inspirowanie innych do udziału w społeczeństwie obywatelskim, zaangażowania w sprawy publiczne, nie tylko o zasięgu lokalnym. Postawa ta i podejmowane działania, zarówno w samorządzie zawodowym radców prawnych poprzez wspieranie i zaangażowanie w inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jak i na arenie publicznej – w opinii Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – zasługują na najwyższe uznanie, gdyż każdy radca prawny, jego postawa i działania stanowią wizytówkę naszego samorządu, szczególnie jeśli funkcjonuje on w przestrzeni publicznej. – Paweł Adamowicz oddał życie za wartości, które głosił – podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Odznakę z rąk Prezesa odebrał Piotr Adamowicz. – Dziękuję w imieniu własnym i rodziców, ten gest jest dla nas bardzo ważny – powiedział. Odczytał także list, który w podziękowaniu za uhonorowanie męża napisała do zgromadzonych Magdalena Adamowicz. „Mój mąż nie bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku dla zasad prawa i praworządności” – napisała Magdalena Adamowicz. „My radcowie prawni możemy wpływać na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do walki z mową nienawiści. Hejt nie może być bezkarny. Zacznijmy nad tym pracować wspólnie już dziś” – zaapelowała w liście.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych postanowiło również uhonorować zmarłą w kwietniu 2018 r. Janinę Cymer, wyrażając uznanie dla jej ponad 20-letniej pracy na rzecz samorządu radców prawnych, w tym zapisywania jego historii w krajowym czasopiśmie samorządowym „Radca Prawny”. Jak podkreśliła mec. Elwira Szurmińska-Kamińska, „praca pani Janki nie ograniczała się wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych i redakcyjnych, ale charakteryzowała się dużym osobistym zaangażowaniem w każdy kolejny numer czasopisma”. Honorową odznakę odebrał mąż pani Janiny, Adam Cymer.

­– Jestem głęboko poruszony decyzją Prezydium Krajowej Rady, ale rok temu poruszyły mnie także nekrologi, którymi w tak ciepłych słowach pożegnaliście państwo Jankę. Krajowa Izba Radców Prawnych pokazuje dzisiaj swoje Kryształowe Serce – powiedział Adam Cymer.

Za działalność pro publico bono w 2018 r. uhonorowano 18 radców z 17 okręgowych izb. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Wszyscy laureaci stoją na straży praw i wolności obywatelskich, pomagają obywatelom realizować podstawowe prawa jednostki. Im więcej jest laureatów konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tym mniej pracy dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to serdecznie dziękuję – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

W imieniu laureatów XI edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” głos zabrała Beata Mazur, radca prawny z OIRP w Warszawie. – Ta nagroda jest wielką motywacją do dalszej pracy i potwierdzeniem, że nasz zawód to przede wszystkim misja. Widzimy człowieka, a dopiero w dalszej kolejności klienta – powiedziała mecenas Mazur, dedykując statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego swojej zmarłej mamie.

Laureaci

Laureaci konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

OIRP w Białymstoku – Jacek Klimowicz

Mecenas Jacek Klimowicz od lat współdziała z Fundacją im. Rodziny Czarneckich oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej, przejawiając szczególną wrażliwość na problemy osób niezamożnych. Bierze udział w działalności społecznej i dobroczynnej na rzecz osób najuboższych, często pochodzących ze środowisk wykluczonych społecznie, będących w trudnej sytuacji życiowej. Osobiście zajmuje się przygotowaniem potraw i wydawaniem posiłków dla blisko tysiąca podopiecznych fundacji. Udziela pomocy materialnej poprzez przekazywanie produktów do wypieku wyrobów, które następnie są sprzedawane, a pozyskane w ten sposób środki finansowe przekazywane są na organizowaną dorocznie Wigilię Białostocką.
Poprzez współpracę z władzami samorządowymi i biznesem aktywizuje lokalne środowisko i skupia wokół fundacji osoby zainteresowane jej działaniem, wspierając inicjatywy mające na celu integrację różnych grup.
Bezinteresownie angażuje się w działalność społeczną, wykorzystując swoją wiedzę prawniczą. Zainicjował innowacyjne działania zmierzające do promowania zawodu radcy prawnego poprzez edukację dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dzięki jego staraniom realizowany jest pilotażowy program edukacji prawnej „Prawie bajki”, w którym dotychczas udział wzięło kilkaset dzieci z białostockich szkół i przedszkoli.
Współdziała w projekcie „Metamorfozy”, którego finał obchodzony jest w ramach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Projekt kierowany do amazonek – kobiet, które wygrały walkę z nowotworem piersi, ma na celu przywrócenie im wiary w siebie i swoją kobiecość oraz pokazanie, że rak piersi i związane z nim problemy estetyczne nie stanowią dla nich ograniczenia.

OIRP w Bydgoszczy – Wojciech Woźniak

Radca prawny Wojciech Woźniak koordynuje program edukacji prawnej „Spotkania z radcą prawnym”, prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Program, który w założeniu miał mieć charakter pilotażowy, jest prowadzony nieprzerwanie od 2013 r. (w tym roku rozpoczęła się jego szósta edycja), co w znacznej mierze jest zasługą Wojciecha Woźniaka. Inicjatywa cieszy się niesłabnącą popularnością wśród bydgoskich (i nie tylko) szkół ponadgimnazjalnych. W każdej edycji brało udział kilkanaście placówek oświatowych.
Wojciech Woźniak z pewnością zasługuje na wyróżnienie tytułem honorowym Kryształowe Serce Radcy Prawnego z uwagi na jego bezinteresowne, pełne pasji i autentyczne działania mające na celu zwiększenie poziomu świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a poprzez to również promocję zawodu radcy prawnego.

OIRP w Gdańsku – Jakub Puszkarski

Mecenas Jakub Puszkarski jest współtwórcą i koordynatorem programu edukacji prawnej „Niebieski parasol radcy prawnego” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach swej działalności brał udział w wielu akcjach mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadził także zajęcia w trójmiejskich szkołach, m.in. II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Koordynował pierwszą edycję debat oksfordzkich pomiędzy uczniami szkół średnich w Trójmieście w okresie luty–kwiecień 2018 r. Bezinteresowne zaangażowanie radcy prawnego Jakuba Puszkarskiego w działalność pro bono oraz krzewienie edukacji prawnej, szczególnie wśród młodzieży, zasługuje na najwyższe uznanie.

OIRP w Katowicach – Katarzyna Brocławik

Radca prawny Katarzyna Brocławik od 23 marca 2015 r. na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich zawartego z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą w Krakowie nieodpłatnie świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób w kryzysie bezdomności, wykluczanych i często marginalizowanych społecznie, udziela ponadto pomocy prawnej podopiecznym organizacji – osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, bezrobotnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością oraz członkom ich rodzin.
Świadczona pomoc polega na reprezentacji podopiecznych w postępowaniach przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami, doradztwie bazującym na opracowywaniu lub opiniowaniu umów, aktów oraz innych pism, jak również na udzielaniu bieżących porad, przygotowywaniu informacji oraz opinii prawnych.
Katarzyna Brocławik w swojej działalności pro bono wyróżnia się niezwykłym zaangażowaniem oraz skutecznością.

OIRP w Kielcach – Anna Polańska

Mecenas Anna Polańska rozpoczęła wykonywanie zawodu w 1994 r. w spółdzielczości mieszkaniowej i specjalizację tę kontynuuje nieprzerwanie do dziś. Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy powodują, że ma szeroki kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, którym bezinteresownie udziela porad i wyjaśnień nie tylko w sprawach mieszkaniowych. Jest osobą wrażliwą na krzywdę osób potrzebujących pomocy w trudnej sytuacji życiowej.
W miejscowym środowisku radcowskim znana jest z życzliwości i działalności pro bono. Uczestniczyła we wszystkich akcjach „Niebieski parasol”, a w okresie pełnienia funkcji Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach organizowała i propagowała tę inicjatywę, przyczyniając się do jej dużej popularności wśród lokalnych mieszkańców.
Jako Wicedziekan Rady wykazywała ogromne zaangażowanie w działalność izby, dbając o integrację środowiska, traktując koleżanki i kolegów z zainteresowaniem, życzliwością i troską oraz pomagając im. Za swój trud i zaangażowanie otrzymała medale pamiątkowe z okazji 30- i 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych, a środowisko spółdzielcze odznaczyło ją medalami srebrnym i złotym za zasługi dla rozwoju spółdzielczości.

OIRP w Koszalinie – Łukasz Pniewski

Radca prawny Łukasz Pniewski jest członkiem i założycielem stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w Koszalinie i pełni kompleksową obsługę w zakresie działalności stowarzyszenia. W ostatnim czasie rozwijająca się działalność stowarzyszenia wymagała większego zaangażowania prawniczego.
Pomoc pro bono udzielana przez mec. Pniewskiego pozwalała na pełniejsze wykorzystanie wszystkich środków. Mecenas Pniewski przygotował m.in. umowy nabycia kolejnych nieruchomości i uporządkował sytuację prawną tych, z których stowarzyszenie już korzysta. W trakcie ostatniego roku, oprócz systemowej pomocy samemu stowarzyszeniu, radca prawny Łukasz Pniewski udzielił w trakcie cotygodniowych dyżurów porad prawnych i pomocy 281 osobom, które przyszły do niego ze swoimi problemami.
Ponadto mec. Pniewski pomógł 97 podopiecznym Caritas zamieszkałym czasowo w Domu Samotnej Matki lub Centrum Kryzysowym. Podopieczne tych placówek wielokrotnie wyrażały wdzięczność za udzielaną natychmiast pomoc.
Z kolei w ramach umowy Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z Ministerstwem Sprawiedliwości mec. Łukasz Pniewski udzielał pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich najbliższym lub świadkom ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej.
W ostatnim roku zaangażował się w organizację statusu prawnego w Polsce dwóch domów zakonnych: hiszpańskiego stowarzyszenia Hermanas de Maria Stella Matutina (Siostry Maryi Gwiazdy Porannej) i włoskiego Istituto Povere Figlie Della Visitazione (Instytut Ubogich Córek Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny), które napotkały duże trudności w osadzeniu swojej działalności w Polsce.

OIRP w Krakowie – Agata Kowalska

Radca prawny Agata Kowalska wyróżnia się w działalności społecznej i dobroczynnej. Od siedmiu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Piękne Anioły, które pomaga dzieciom i młodzieży. Nieodpłatnie przeprowadziła je przez proces rejestracji, stworzyła i nadal tworzy regulaminy i umowy niezbędne w jego codziennej działalności oraz pomogła w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Po kilku miesiącach działalności stowarzyszenia zdecydowała się przyjąć propozycję wejścia do jego zarządu i podjęła się codziennej pracy na rzecz ubogich dzieci i młodzieży. Dzisiaj nie tylko wspiera prawnie stowarzyszenie, lecz także poszukuje sponsorów, współorganizuje akcje, koordynuje remonty pokoi dziecięcych. W ciągu siedmiu lat działalności stowarzyszenie Piękne Anioły pomogło już ponad 600 dzieciom, wyremontowało około 200 pokoi dziecięcych, ponad 15 sal szpitalnych, hospicyjnych i świetlic środowiskowych w całej Polsce (Małopolska, Śląsk, Warszawa, Gdańsk), a także zorganizowało doraźną pomoc dla ponad 2 tys. dzieci w Polsce poprzez doroczne ogólnopolskie zbiórki środków czystości czy wyprawek szkolnych. Warto podkreślić, że Agata Kowalska osobiście dozoruje remonty, dowozi potrzebne materiały i wykonuje prace podczas wykańczania pokoi dzieci. Zaangażowanie mecenas Kowalskiej w działalność społeczną ma zasięg nie tylko lokalny, lecz również ogólnopolski. Pani mecenas została koordynatorem pomocy stowarzyszenia na terenie Pomorza i okolic.
Poza aktywnością na rzecz stowarzyszenia Piękne Anioły radca prawny Agata Kowalska uczestniczy także w innych inicjatywach dobroczynnych: wspiera od kilku lat doroczną akcję „Prawnicy chorym dzieciom” na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu czy Fundację Między Niebem a Ziemią.
Mimo że mec. Kowalska jest członkiem stowarzyszenia Piękne Anioły, nie odmawia pomocy innym osobom i organizacjom potrzebującym wsparcia. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej np. Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom społecznym radcy prawnego Agaty Kowalskiej wiele osób dowiedziało się o problemie ubóstwa i wykluczenia rówieśniczego dzieci.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w lokalnym środowisku prawniczym Agata Kowalska postrzegana jest jako osoba wyjątkowo wrażliwa na potrzeby innych, otwarta, zawsze gotowa do pomocy, zarażająca wprost entuzjazmem. Czynne zaangażowanie mec. Kowalskiej w świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, w działalność dobroczynną i społeczną jest jej osobistym wkładem w budowę pozytywnego wizerunku medialnego środowiska radców prawnych jako kategorii zawodowej aktywnej społecznie i wrażliwej na problemy społeczności lokalnych.

OIRP w Lublinie – Edyta Szałacha-Małysz

Mecenas Edyta Szałacha-Małysz wyróżnia się świadczeniem bezinteresownej pomocy na rzecz osób fizycznych, społeczności lokalnych i instytucji realizujących cele publiczne. Jest osobą o wysokim stopniu empatii, potrafi słuchać i dostrzega potrzeby innych osób. Swoją postawą i zaangażowaniem w krzewienie edukacji prawnej powoduje zwiększenie świadomości prawnej obywateli. Uczestniczy w akcjach, podczas których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.
Jeszcze jako aplikantka radcowska brała udział w przedsięwzięciu mającym na celu udzielanie bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski parasol”, udzielała bezpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Zamościu.
Wraz z Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono od 2016 r. do chwili obecnej regularnie mec. Edyta Szałacha-Małysz udziela bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Zamościa.
Jest współautorem poradników „Poznaj swoje prawa” w ramach edukacji prawnej prowadzonej na terenie powiatu hrubieszowskiego. W 2018 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu prowadziła zajęcia z prawa dla uczniów poświęcone funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, świadczyła także cotygodniowo pomoc w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
W 2018 r. z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”, w ramach Europejskiego Dnia Prawnika ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) mec. Szałacha-Małysz prowadziła zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu mające na celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, a także warsztaty w ramach Tygodnia Konstytucyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Hołdy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu im. Marii Konopnickiej oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Unii Europejskiej w Zamościu. Poruszano na nich zagadnienia dotyczące znaczenia konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności.
Mecenas Szałacha-Małysz wspiera lokalne społeczności w podejmowanych przez nie inicjatywach oraz bierze udział w zbiórkach żywności i innych niezbędnych środków dla kombatantów, a także osobiście odwiedza ich z paczkami i udziela wsparcia.

OIRP w Łodzi – Ewa Górska

Mecenas Ewa Górska wyróżnia się udzielaniem bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących. W 2018 r. kupiła zabawki dla wychowanków Domu Małego Dziecka przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi, udzieliła wsparcia matce opiekującej się niepełnosprawnym synem, dostarczając żywność, artykuły chemiczne, zakupując nową odzież, pomagając w załatwianiu spraw życia codziennego i świadcząc nieodpłatnie pomoc prawną, przyłączyła się także do akcji na rzecz czteroosobowej rodziny składającej się z osób niepełnosprawnych – zaangażowała się w zbiórkę odzieży dla tych osób Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i dostarczała im żywność i środki chemiczne. Radca prawny Ewa Górska w ostatnim roku świadczyła nieodpłatnie pomoc prawną osobom ubogim, udzielała także pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane, organizując zbiórkę pieniędzy na rzecz fundacji Dobro Powraca.
Mecenas Ewa Górska w 2018 r. prowadziła również działalność społeczną. Uczestniczyła w posiedzeniach Rady Osiedla Koziny RSM „Bawełna” w Łodzi, której jest członkiem od maja 2015 r., zorganizowała obchody 100-lecia odzyskania niepodległości na tymże osiedlu, złożyła w ramach budżetu obywatelskiego projekt budowy parkingu i drogi dojazdowej do bloku przy Al. Włókniarzy 198 w Łodzi, wystąpiła z inicjatywą zorganizowania świetlicy w bloku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198 w Łodzi, aby mogli spotykać się tam mieszkańcy domu, popularyzowała twórczość prof. Ewy Jabłońskiej-Deptuły, zwłaszcza jej książkę „Epilog Pniewa” niosącą wartości historyczne, patriotyczne i kulturalne. Ponadto mec. Górska zainicjowała organizację cyklu szkoleń „Bezpieczna szkoła” w Szkole Podstawowej ABiS – „Szkoła dla dzieci” w Łodzi.

OIRP w Olsztynie – Mateusz Matuszewski

Radca prawny Mateusz Matuszewski już jako aplikant radcowski, pracując w kancelarii Łebkowski, Kopczyński Radcowie Prawni Sp.J. w Ciechanowie, aktywnie uczestniczył w akcji „Niebieski parasol” poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w miejscowościach Różan i Biskupiec.
Mecenas Mateusz Matuszewski od 2014 r. włącza się w akcję prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie – lekcje prawa. Cyklicznie organizuje i prowadzi zajęcia poszerzające wiedzę w zakresie edukacji prawniczej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Golądkowie i Pułtusku. Podczas spotkań z młodzieżą omawia źródła prawa i ich hierarchię, charakteryzuje zawód radcy prawnego i porównuje z zawodem adwokata, wskazuje zakres przyznanych radcom prawnym kompetencji. Podczas spotkań z uczniami udziela odpowiedzi na wiele pytań związanych m.in. z zachowaniem w sądzie czy kosztami sądowymi, zapoznaje młodzież z pojęciami ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a także porusza zagadnienia odpowiedzialności nieletniego w polskim prawie karnym.

OIRP w Opolu – Danuta Sobolewska

Mecenas Danuta Sobolewska swoją postawą i zaangażowaniem daje przykład bezinteresownej pomocy na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych i instytucji realizujących cele publiczne. Danuta Sobolewska jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Opolskim i jednocześnie od wielu lat aktywnie wspiera samorząd radców prawnych. W IX kadencji Rady OIRP w Opolu była przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów, obecnie jest członkiem tego zespołu oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds. Seniorów, podejmując liczne inicjatywy w zakresie organizowania imprez integracyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych dla radców prawnych seniorów.
Dzięki zaangażowaniu mec. Danuty Sobolewskiej komisja rozwinęła i umocniła współpracę z Centrum Edukacyjno-Informacyjnym „Senior w Opolu”, co pozwoliło na udział seniorów izby w programach edukacyjnych, szkoleniowych oraz kulturalnych.
Mecenas Danuta Sobolewska pełni funkcje społeczne na szczeblu krajowym oraz samorządowym, popularyzując świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej jednostkom i osobom najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia. Jest wspierającym na zasadzie wolontariatu członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych przez III Rzeszę, a także członkiem Rady Osiedla „Chabry” w Opolu oraz członkiem Komitetu Domowego w ramach samorządu nieruchomości budynku „Dogęszczenie” w Opolu.
Chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy społeczne i obywatelskie, wpiera swoją wiedzą i umiejętnościami środowisko lokalne, staje po stronie praworządności i obrony praw osób wymagających szczególnego zainteresowania, czym zyskuje sobie wdzięczność społeczności lokalnej oraz uznanie środowiska prawniczego.

OIRP w Poznaniu – Marek Śmigaj

Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 1994 r. Mecenas Marek Śmigaj od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Swoją pasję społecznikowską realizuje przede wszystkim, działając na rzecz lokalnej społeczności na terenie Leszna. Wyróżnia się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w bezinteresowne niesienie wsparcia organizacyjnego dla beneficjentów akcji „Serce z opłatkiem” – jest jednym z inicjatorów i głównych organizatorów wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i samotnych, która odbywa się w Lesznie od ponad 25 lat.
Z tą inicjatywą jest związany od samego początku. W ramach akcji „Serce z opłatkiem” z ogromnym zaangażowaniem i serdecznością potrafi przekonać swoich przyjaciół i znajomych do hojności, której może doświadczyć blisko 400 gości wieczerzy oraz osób starszych i chorych przyjmujących w swoich domach wolontariuszy z opłatkiem i paczkami świątecznymi. Radca prawny Marek Śmigaj także osobiście usługuje przy stołach wigilijnych, do których zasiadają ubodzy. Wrażliwością i uważnością na drugiego człowieka zaraża inne bliższe i dalsze mu osoby, w tym swoje wnuki. Jego prospołeczna postawa oraz chęć dzielenia się ze słabszymi jest wzorem dla osób, które lepiej sobie radzą w życiu.

OIRP w Rzeszowie – Daniel Krawiec

Radca prawny Daniel Krawiec wykonuje zawód od 2005 r. i od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz edukacyjnych realizowanych na terenie OIRP w Rzeszowie, w tym szczególnie na rzecz mieszkańców gminy Przeworsk. Jego zaangażowanie, serdeczność i szczególna empatia, dzięki którym wychodzi naprzeciw potrzebom innych, stanowią przykład i zachętę dla innych mieszkańców do działań pro bono na rzecz potrzebujących, a w szczególności niepełnosprawnych.
Mecenas Daniel Krawiec wspiera podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku oraz niepełnosprawnych mieszkańców gminy, biorąc czynny udział w organizacji imprez integracyjnych i wydarzeń kulturalnych. Zainicjował wśród środowiska strażaków ochotników z OSP w Mirocinie zbiórkę pieniędzy dla dzieci z oddziału pediatrycznego w szpitalu w Przeworsku, przeznaczoną na świąteczne prezenty. 6 grudnia 2018 r. razem z druhami z OSP odwiedził dzieci i przekazał mikołajowe upominki.
Daniel Krawiec działa nie tylko lokalnie. Jego aktywność sięga również środowisk polonijnych zamieszkałych na Ukrainie. W 2018 r. jako wolontariusz ogólnopolskiej inicjatywy Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie czynnie uczestniczył w zbiórce darów, ich pakowaniu, a następnie osobiście przekazywał je naszym rodakom mieszkającym w Mościskach, Strzelczyskach i Milatynie.
Mecenas Krawiec swą wiedzą i doświadczeniem wspiera zarówno niepełnosprawnych, jak i środowiska NGO – bezpłatnie udziela porad prawnych oraz przygotowuje pisma osobom, które swoich praw dochodzą na drodze sądowej.

OIRP w Szczecinie – Katarzyna Borzęcka

Mecenas Katarzyna Borzęcka od lat zajmuje się działalnością społeczną. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Pomocy Pro Publico Bono. Porad prawnych jako członek tego zespołu udzielała jeszcze jako aplikantka, uczęszczając na dyżury do Caritas. Od kiedy zaczęła pełnić funkcję przewodniczącej, rozszerzyła działalność Zespołu o kwestie praw zwierząt, nawiązała współpracę z TOZ Szczecin – a w ostatnim czasie z OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski.
Od czerwca 2011 r. do kwietnia 2015 r. mec. Borzęcka była członkiem Rady Osiedla Szczecin Podjuchy i pro bono działała na rzecz lokalnej społeczności. Współorganizowała festyny, pisała petycje i pisma do urzędów i instytucji. W 2015 r. zorganizowała paczkę dla domu dziecka w Podjuchach. Od lat współpracuje też z projektem Szlachetna Paczka: w 2012 r. była wolontariuszem, rok później liderem rejonu, a przez kolejne lata darczyńcą i przygotowywała paczki dla potrzebującej rodziny. W wolnym czasie mec. Borzęcka prowadzi profil na Facebooku „Bezpłatne porady prawne”, na którym można znaleźć informacje o dyżurach radców prawnych w Caritas oraz inne informacje o możliwościach uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Mecenas Borzęcka niejednokrotnie uczestniczyła w akcji „Niebieski parasol”, wzięła również udział w akcji prowadzonej przez Organizację Marynarzy Kontraktowych na rzecz dzieci chorych na autyzm, od 2017 r. pełni funkcję koordynatora do spraw realizacji projektu „Lekcje prawa w szkołach”.

OIRP w Warszawie – Beata Mazur

Mecenas Beata Mazur współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono od 2015 r., udzielając pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. W środowisku osób potrzebujących jest postrzegana jako osoba niezwykle życzliwa, wrażliwa na krzywdę ludzką i problemy życiowe. Bezinteresownie angażuje się we wszelką działalność społeczną Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Mecenas Mazur jest także jednym z radców prawnych, którzy swoją postawą i zaangażowaniem kreują profesjonalny wizerunek radcy prawnego i mają czynny wkład w promocję zawodu. Beata Mazur świadczy bezpłatną pomoc osobom potrzebującym w ramach prowadzonej kancelarii. Udziela jej w opracowywaniu wielu wniosków i pism dotyczących kwestii prawnych, pełni dyżury podczas Tygodnia Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, bierze czynny udział w akcji „Niebieski parasol”, dzieląc się z osobami potrzebującymi informacji prawnych nie tylko czasem i umiejętnościami zawodowymi, lecz także uprzejmością i uśmiechem, wskazuje podmioty lub organizacje do załatwienia danej sprawy, w tym podmiot właściwy do załatwienia danej sprawy w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia.
Pomagając potrzebującym, uświadamia, że korzystanie z usług prawnych niejednokrotnie wpływa na sprawne rozwiązanie problemu i uniknięcie ewentualnych dalszych problemów prawnych, wykazuje wiele życzliwości i cierpliwości dla osób, które obok pomocy prawnej potrzebują wsparcia psychicznego w trudnej sytuacji życiowej.
Ponadto od 2018 r. mec. Beata Mazur uczestniczy w środowych dyżurach w Telewizji Polsat, w programie „Interwencja”, gdzie udziela telefonicznie porad prawnych osobom zagubionym życiowo.

OIRP we Wrocławiu – Felicita Brzozowska

Radca prawny Felicita Brzozowska w ramach działalności pro publico bono od kilku lat dyżuruje w Poradni Bezpłatnych Porad Prawnych przy OIRP we Wrocławiu. Udziela porad w sposób rzetelny, a równocześnie jasny i przystępny, o czym świadczy duża liczba osób wyrażających swoje zadowolenie z uzyskanego wsparcia. Mecenas Brzozowska jest osobą empatyczną, chętną do niesienia pomocy przede wszystkim prawnej, ale też starającą się rozwiązać każdy problem i wskazać właściwe kierunki działania. Z pewnością swoją postawą stwarza pozytywny wizerunek radcy prawnego wśród mieszkańców Wrocławia.
Mecenas Felicita Brzozowska zajmuje się także działalnością edukacyjną – bierze aktywny udział w różnych programach adresowanych do młodzieży szkolnej. Od 2016 r. jest zaangażowana w akcję „Prawo w szkole”, prowadząc spotkania w placówkach oświatowych (w 2018 r. w sześciu szkołach).
Również wzięła udział, jako członek jury, w drugim etapie III edycji Konkursu – Akademii Wiedzy o Prawie organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Ponadto mec. Brzozowska uczestniczyła w ubiegłym roku w dwóch społecznie ważnych wydarzeniach organizowanych przez OIRP we Wrocławiu – w dniu otwartym dla społeczności ukraińskiej z Wrocławia pod patronatem izby wrocławskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie i Honorowego we Wrocławiu.
Celem akcji było przybliżenie obywatelom Ukrainy zawodu radcy prawnego połączone z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych. Kolejnym wydarzeniem, w którym brała udział mec. Felicita Brzozowska, była akcja „Radcowie dla kobiet” zorganizowana z okazji uzyskania przez Polki praw wyborczych, w ramach izbowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem akcji była popularyzacja informacji na temat praw kobiet, przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w pracy, pomoc prawna na rzecz kobiet i ich rodzin.
Mecenas Felicita Brzozowska jest osobą o nieposzlakowanej opinii, dającą swoim zaangażowaniem w pracę na rzecz samorządu radcowskiego oraz mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska przykład innym radcom prawnym.

OIRP w Zielonej Górze – Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz

Radcowie prawni Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz w ramach wspólnie prowadzonej kancelarii radców prawnych od wielu lat udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W organizację tej pomocy zaangażowani są od momentu uzyskania wpisu na listę radców prawnych. Aktywnie wspierają fundacje pomagające dzieciom i rodzinom, m.in. Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundację Nasze Dzieci, Fundację Między Niebem a Ziemią, Szlachetną Paczkę czy Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze.
Za udzielaną pomoc i wsparcie zostali wyróżnieni wieloma nagrodami i statuetkami, m.in. od fundacji „Warto jest pomagać”, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, czy statuetką z podziękowaniem od Lotto Hot Shot Masters.
Obaj mecenasi aktywnie wspierają akcje pomocy prawnej współorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze, m.in. „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, „Niebieski parasol” czy akcje organizowane przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze. Angażują się także w akcje charytatywne podejmowane m.in. przez OIRP w Zielonej Górze.