Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

§ 1.

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, zwany dalej „Konkursem”, organizuje i prowadzi Krajowa Rada Radców Prawnych (dalej: „Organizator”) działająca w imieniu Krajowej Izby Radców Prawnych (dalej: „KIRP”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

Konkurs odbywa się raz w roku kalendarzowym.

§ 3.

1. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski,który wyróżnia się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności:

1)    nieodpłatnie wykonuje pomoc prawną;

2)    zajmuje się działalnością społeczną i dobroczynną;

3)    bierze udział w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie;

4)    zajmuje się działalnością na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej;

5)    cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są radcowie prawni będący członkami prezydiów rad okręgowych izb radców prawnych lub prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, a także osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu, zwanej dalej „Kapitułą”.

§ 4.

1. Prawo zgłaszania kandydatów w Konkursie przysługuje:

1)    radcom prawnym;

2)    aplikantom radcowskim;

3)    społecznościom lokalnym;

4)    organizacjom społecznym, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości;

5)    środowiskom prawniczym;

6)    beneficjentompozaustawowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Kandydata w Konkursie zgłasza się do Kapituły w terminie wskazanym przez Kapitułę.

3. (uchylony)

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, przesyła się na adres: Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Datą zgłoszenia jest data jego wpływu na adresy wskazane w zdaniu pierwszym.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) pisemne oświadczenie kandydata, o tym że:

a) posiada pełnię praw publicznych,

b) nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,

c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne lub karnoskarbowe,

e) akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz zezwala na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu wzór zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu;

2) życiorys kandydata wraz ze zdjęciem.

§ 5.

W skład Kapituły wchodzi Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz 6 członków powoływanych przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych spośród członków Krajowej Rady Radców Prawnych na czas trwania kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych.

§ 6.

1. Kandydaci zgłoszeni Kapitule otrzymują tytuł nominowanych w Konkursie.

2. Kapituła dokonuje oceny nominowanych w Konkursie oraz wybiera laureatów Konkursu w Kategorii 1 – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

3. W Kategorii 1 wybiera  się dziewięciu laureatów.

4. Wybór laureatów Konkursu w Kategorii 1 następuję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kapituły. Posiedzenia Kapituły oraz wybór laureatów mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

5. W Kategorii 2 – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc” laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w Konkursie w wyniku głosowania internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej KIRP.

6. Laureatem Konkursu w Kategorii 2 zostaje nominowany w Konkursie, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.

7. Laureaci Konkursu w Kategorii 1 i Kategorii 2 otrzymują nagrody określone w § 7 ust. 3 zdanie 1.

8.[1] Kapituła może przyznać nominowanemu w Konkursie „Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia.”. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. Nominowany w Konkursie, któremu przyznano nagrodę, o której mowa w zdaniu pierwszym, otrzymuje dyplom.

§ 7.

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się publicznie, co roku, w terminie wskazanym przez Kapitułę.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu może nastąpić z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z możliwością jednoczesnego przekazu obrazu i dźwięku.

3. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wraz z dyplomem oraz statuetką. Nominowani w Konkursie otrzymują dyplom.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 8.

1. Na wszelkie pytania dotyczące Konkursu odpowiada Organizator za pośrednictwem adresu e-mail: kirp@kirp.pl.

2. Zgłoszenie kandydata oraz udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, w tym zasad przetwarzania danych osobowych.

3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Aktualna treść regulaminu Konkursu, znajduje się na stronie internetowej www.kirp.pl.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu i przyznanie nagród.


[1] Dodany przez § 1 uchwały Nr 1246/XI/2024 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniającej Regulamin Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, która weszła w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego
31 stycznia 2024
96 KB