Nominowani

Spośród nominowanych kandydatów internauci, w powszechnym głosowaniu wybierają Laureata kategorii: „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

Głosowanie zostało zakończone.
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy.

Ewa Bożko-Kozikowska

OIRP: Gdańsk
Projekty popularyzujące edukację prawną, działalność dobroczynna i społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Maciej Bałaziński

OIRP: Kraków
Działalność dobroczynna i społeczna. Organizacja i udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz ich rodzin a także dzieci z najuboższych rodzin. Upowszechnianie wiedzy o prawie, aktywności pro bono i procedur arbitrażowych wśród studentów.

Aleksandra Ejsmont

OIRP: Warszawa
Wsparcie medyków w czasie pandemii. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej. Prawa dziecka, kierowanie uwagi na problemy prawne dotyczące dzieci, edukacja prawna najmłodszych.

Paweł Kolak

OIRP: Wrocław
Pomoc osobom z organiczną sprawnością, ofiarom przemocy w rodzinie, ubogim i potrzebującym. Uczestnictwo w ważnych i społecznie potrzebnych akcjach pro bono.

Agata Bzdyń

OIRP: Toruń
Walka z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka. Zaangażowanie w działalność pro bono i litygację strategiczną. Członkostwo i współpraca z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami m.in. z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Feminoteka.

Zbigniew Dworak

OIRP: Katowice
Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, a także karnego. Pomoc ubogim, rodzinom, bezpłatne szkolenia poświęcone cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Kamila Cal-Całko

OIRP: Wrocław
Przywracanie godności życia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Aktywność w obszarze społecznym i działań pro bono.

Leszek Sierputowicz

OIRP: Olsztyn
Zaangażowany w obronę praw zwierząt, członek Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Społeczny Inspektor Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

Antonina Schneider

OIRP: Poznań
Współpraca z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu na rzecz osób potrzebujących. Udział w akcji Szlachetna Paczka.

Jakub Turski

OIRP: Gdańsk
Równość społeczna, prawo antydyskryminacyjne, liczne akcje i projekty na rzecz osób LGBT.

Wiesława Kulig-Wyporska

OIRP: Warszawa
Radca prawny Wiesława Kulig-Wyporska jest głęboko zaangażowana w edukację prawną młodego pokolenia, krzewiąc kulturę prawną poprzez rozmowy, wykłady oraz warsztaty. Od lat aktywnie uczestniczy w akcjach takich jak...

Kamil Boruta

OIRP: Warszawa
Zaangażowanie w projekty pro bono, wolontariat, rozwój organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz innych programach dobroczynnych oraz działalności społeczne.

Agnieszka Dudek-Niestrój

OIRP: Katowice
Praca na rzecz najuboższych, długofalowa współpraca z Caritasem, wsparcie małżeństw, rodzin i samotnych matek, bezpłatne szkolenia poświęcone cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Małgorzata Szreniawska

OIRP: Lublin
Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie przemocy rówieśniczej, problemów wśród młodzieży i wiążącymi się z nimi problemami natury prawnej. Upowszechnianie specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego i jego promocja. Wykłady i szkolenia.

Piotr Sołowij

OIRP: Kraków
Działania na rzecz poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawa dostępu do informacji publicznej i transparentności życia publicznego. Działalność społeczna i charytatywna.

Mikołaj Strzelecki

OIRP: Bydgoszcz
Pomoc ubogim i wykluczonym społecznie. Wsparcie dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dyssocjalnych.

Karolina Węgrzyńska-Górzyńska

OIRP: Gdańsk
Działalność w zakresie poszerzania świadomości prawnej obywateli oraz zaangażowanie w projekty edukacyjne dla seniorów i młodzieży.

Ewa Stompor-Nowicka

OIRP: Łódź
Bezinteresowna działalność na rzecz dobra publicznego oraz krzewienia i podnoszenia kultury prawnej obywateli, wspieranie istotnych dla praworządności obszarów. Ochrona praw człowieka oraz bezpłatna pomoc prawna potrzebującym.

Elżbieta Klepacz

OIRP: Opole
Bezinteresowna pomoc na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych i instytucji realizujących cele publiczne. Inicjatorka i współzałożycielka Komisji Seniorów przy OIRP w Opolu, zaangażowana w niesienie pomocy seniorom.

Joanna Orłowska

OIRP: Zielona Góra
Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych (religijnych, narodowych), pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży.

Beata Łajtar

OIRP: Rzeszów
Wspiera akcje charytatywne, uczestniczy w programach edukacyjnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.