VII edycja Konkursu

Już po raz siódmy odbyła się w Warszawie szczególna uroczystość. 18 radców prawnych i aplikantów, którzy poświęcili swój czas na wyjątkową działalność – pomoc prawną pro bono potrzebującym, otrzymali z rąk Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych statuetki „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”.

2014

VII edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

W sześciu dotychczasowych edycjach wyróżniono już za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej- 61 kobiet i 43 mężczyzn. W tym roku do tego grona dołączyło 18 osób – 8 mężczyzn i 10 kobiet. W ubiegłych edycjach doceniliśmy także 6 Okręgowych Izb Radców Prawnych, które wyróżniają się w działalności pro bono. 19 marca do tego zacnego grona dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Dominują podczas Gali „serca” i nie te w symbolicznych statuetkach, które trafiły do rąk laureatów tegorocznej edycji, ale te prawdziwe, bijące w piersiach tychże laureatów – mówił do zgromadzonych Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Podziękowaliśmy laureatom za wrażliwość, otwartość i serdeczność, które ich cechują i dzięki którym to cechom wychodzą naprzeciw potrzebom innych.

Inaugurując ubiegłoroczną Galę nazwałem takie właśnie Koleżanki Radczynie Prawne i Kolegów Radców Prawnych- misjonarzami prawa. Nie obawiam się powtarzać tego określenia dziś.

Radcowska społeczność należy do czołowych animatorów pomocy prawnej pro bono. Zawsze aktywnie włączała się też w przedsięwzięcia organizowane przez inne środowiska.

Jak podkreślał Marek Pawłowski, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, dziękując za wyróżnienie statuetką „Izba pro bono”, izba od lat angażuje się w działalność pro publico bono, a w ostatnim czasie uległa ona wyraźnemu zintensyfikowaniu. Aktywność tutejszej Izby obejmuje w szczególności udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz ich propagowanie i popularyzację, działalność edukacyjną pro bono, a także działalność społeczną oraz dobroczynną skierowaną zarówno do członków tutejszej Izby, jak i na zewnątrz (udział w wielu akcjach dobroczynnych i charytatywnych).

Od 2007 r. tutejsza Izba wspiera finansowo swoich członków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej chorobą.

Wśród działań społecznych ostatnio podejmowanych na uwagę i podkreślenie zasługuje umowy współpracy z Pracodawcami Lubelszczyzny „Lewiatan”, której przedmiotem jest podnoszenie świadomości prawnej i biznesowej małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego, w szczególności poprzez wsparcie prawne i consultingowe, współorganizowanie konferencji, seminariów i prelekcji, wspólną działalność medialną. Okręgowa izba Radców Prawnych w Lublinie przygotowała do tej pory dwa spotkania dla przedsiębiorców w celu zasięgnięcia przez nich bezpłatnych porad prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tutejsza Izba podjęła także współpracę II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, w ramach której prowadzone były bezpłatne lekcje – Wiedzy o Prawie przez dwa semestry.
Od 2014 r. Izba współpracuje także z Radiem Lublin, angażując swoich radców prawnych do bezpłatnego uczestniczenia w audycjach radiowych, podczas których omawiają oni określone zagadnienia prawne, a następnie odbywają dyżury telefoniczne.

Natomiast Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie wyróżnia się w organizacji i realizacji opracowanych przez Izbę programów edukacji prawnej pro bono w szkołach ponadgimnazjalnych. Ogółem przy pomocy 72 radców prawnych wdrożono w Małopolsce programy edukacji prawnej w 17 szkołach ponadgimnazjalnych docierając do prawie 1000 uczniów. OIRP w Krakowie objęła edukacją prawną pro bono zróżnicowane typy szkół ponadgimnazjalnych: licea ogólnokształcące oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Zajęcia z edukacji prawnej były organizowane nie tylko w dużych miastach Małopolski takich jak Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, ale i w małych ośrodkach takich jak Rabka- Zdrój, Gorlice.

W 7 szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z edukacji prawnej były prowadzone przez cały semestr – 20 kolejnych tygodni, w dwóch klasach na każdą szkołę, w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej tygodniowo dla każdej klasy. Pozwoliło to na zaoferowanie ponad 420 uczniom całościowego, organicznego kursu z prawa, a nie tylko wycinkowych pojedynczych spotkań. Uczniom ww. szkół został zaproponowany autorski program opracowany przez Izbę z podziałem tematyki na dwa bloki: tematy ogólne, wprowadzające do podstawowych zagadnień wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz bardziej szczegółowe, wycinkowe tematy z różnych dziedzin prawa o dużej aktualności i znaczeniu praktycznym dla młodzieży.

Jeżeli zadaniem realizowanego przez OIRP w Krakowie programu edukacji prawnej było pogłębienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie jej postaw społecznych poprzez znajomość prawa, przekazanie jej wiedzy prawniczej przydatnej w konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz zachęcenie do korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego to cel ten został osiągnięty. Świadczą o tym również listy z gratulacjami i podziękowaniami dla Izby przesłane przez Dyrekcje szkół objętych programem.

Jak podkreślają laureaci, udział Izby w programie edukacji prawnej pro bono przyczynił się do budowania i promocji pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego i samorządu radców prawnych wśród młodzieży, a ponadto stanowił istotny element w walce środowiska samorządu radców prawnych z wykluczeniem prawnym obywateli. Godna podkreślenia jest także postawa radców prawnych, którzy licznie i z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem odpowiedzieli na prośbę Dziekana Rady przystępując nieodpłatnie do realizacji programu edukacji prawnej w szkołach Małopolski.

Cieszy nas fakt – podkreślał Dariusz Sałajewski – iż niebawem ma pojawić się w sejmie projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Podkreślaliśmy potrzebę takiego systemu z górą od dziesięciu lat. Nieprzypadkowo właśnie radca prawny, będąc ministrem Sprawiedliwości przedstawił pierwszy konkretny projekt ustawy w tej sprawie. Nie brakuje wśród nas więc nie tylko misjonarzy, ale i proroków. Cieszymy się, że proroctwo to jest dziś bliskie spełnienia. Nie sądzę jednak aby wdrożenie projektu, co ma nastąpić poczynając od przyszłego roku, szybko uczyniło zbędną działalność pro bono. Misjonarze nadal będą potrzebni.

Wyróżnienie „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. Zgłoszenia były przyjmowane przez okręgowe izby radców prawnych i to one wskazywały laureatów.

Laureaci

Wyróżnienia „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” otrzymali:

OIRP w Białymstoku – Janusz Gąsowski

Od wielu lat wyróżnia się w działalności społecznej prowadzonej na rzecz środowiska seniorów samorządu radcowskiego. Jego działalność pozwoliła na rozwiązanie szeregu problemów bytowych i życiowych osób, którym stan zdrowia, wypadki losowe lub sytuacja ekonomiczna uniemożliwiała osobiste ich załatwienie. W sposób dyskretny i kompetentny wyszukiwał osoby potrzebujące pomocy i przede wszystkim sam jej udzielał, a w sprawach wymagających podjęcia decyzji przez organy samorządu radcowskiego, organy administracji lub sądy inicjował stosowne postepowanie.

OIRP w Gdańsku – Magdalena Jacek

Udziela od 2008 r. bezpłatnych porad prawnych na rzecz osób dotkniętych sytuacjami kryzysowymi. Porady udzielane są ramach działalności prowadzonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku. Zawsze wyrażała zainteresowanie i szczególnie wrażliwość na problemy osób dotkniętych przemocą. Dzięki swemu profesjonalnemu podejściu stanowiła wsparcie dla wielu osób: w sumie udzieliła kilku tysięcy porad.

OIRP w Katowicach – Krzysztof Kania

Jest on na terenie Bielska-Białej wielkim propagatorem ruchu hospicyjnego. Prowadzi nieodpłatne wykłady i szkolenia dla wolontariuszy i zespołów hospicyjnych. Od 2005 roku jest Honorowym Członkiem Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.

OIRP w Kielcach – Zofia Piotrowska

W środowisku radomskim postrzegana jest jako osoba wrażliwa na krzywdę ludzką i problemy życiowe. Klienci Kancelarii – szczególnie osoby starsze lub schorowane, mogły liczyć na jej bezpłatną pomoc prawną i osobiste zaangażowanie w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Swoją aktywną postawą bezinteresownie pomagała opiekunom dzieci niepełnosprawnych w założeniu i zarejestrowaniu fundacji „Budujmy Przystań”.

OIRP w Koszalinie – Teresa Bleczyc

Jej wieloletnie zaangażowanie jest szeroko znane na terenie Gminy Gościno w niesieniu pomocy podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodzinom i chorym psychicznie oraz upośledzonym umysłowo podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy ,,PROMYK” w Gościnie. Kol. Teresa Bleczyc działa społecznie na terenie Gminy na rzecz mieszkańców wspierając również lokalną inicjatywy oraz angażując się w działanie stowarzyszeń wspierających rozwój oświaty i lokalnej przedsiębiorczości.

OIRP w Krakowie – Tomasz Pogon

Obserwując kilkuletnią działalność Pana Tomasza Pogona w zakresie popularyzacji dobroczynności Rada OIRP stanęła na stanowisku, że jest on doskonałym kandydatem do nagrody „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”, gdyż swoim sposobem działania, niekłamaną pasją i absolutną bezinteresownością w pełni na nią zasługuje.
Tomasz Pogon jest pomysłodawcą, organizatorem i wykonawczą charytatywnego projektu biegowego „W pogoni za szczęściem”. W ramach projektu już trzy maratony na trzech kontynentach pobiegł dla osób potrzebujących pomocy. W Tokio dla naszego kolegi z samorządu – Miłosza Pietrzyka cierpiącego na porażenie mózgowe i poruszającego się na wózku inwalidzkim. Uzyskane środki zostały przeznaczone na rehabilitację. Własne zdrowie wykorzystuje dla pomocy osobom o zdrowiu marzącym, które dzięki dobrym ludziom przynajmniej częściowo będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu, które dla większości z nas jest czymś zwykłym i często niedocenianym.

OIRP w Lublinie – Michał Czerwonka

Już od 2006 r. angażuje się On bezinteresownie w działalność społeczną i dobroczynną, w której wykorzystuje także swoją wiedzę prawniczą, świadcząc nieodpłatną pomoc prawną. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję koordynatora merytorycznego Projektu “Szczęście każdy nosi w sobie” – Life Long Learning Programmes, oferującego wsparcie młodzieży i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenów trudnych Miasta Lublin

OIRP w Łodzi – Emilia Krasoń

Od 2005 roku udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach Caritas Polska Archidiecezji Łódzkiej osobom potrzebującym. Jak podkreśla ks. Andrzej Partyka, Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. pomoc oferowana przez panią mecenas wykracza poza przyjęte ramy. Wspiera wielu beneficjentów Caritas nie tylko poradami prawnymi, ale także organizuje zbiórki i przekazuje odzież, żywność oraz inne artykuły dla potrzebujących.

OIRP w Olsztynie – Mirosław Kędzierski

Mirosław Kędzierski jest radcą prawnym działającym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1978 roku. Jako Prezes TPD w Ostrołęce był inicjatorem 5 środowiskowych ognisk wychowawczych, 4 z tych ognisk funkcjonują do chwili obecnej. Pan Mirosław Kędzierski zajmuje się organizacją wyjazdów wakacyjnych dla dzieci wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym dla dzieci powodzian.

OIRP w Opolu – Krystyna Rawska

Została doceniona za działalność społeczną, zaangażowanie i wkład pracy na rzecz osób starszych
i kształtowania polityki senioralnej w naszym kraju. Jest ona zaangażowana w pomoc osobom starszym poprzez aktywne uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku ,którego jest założycielem. Również jest aktywnym członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Senioralnej.

OIRP w Poznaniu – Karolina Szał

Już w czasie studiów czynnie brała udział w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz realizacji programu edukacyjnego „Prawo w szkole”. W jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu prowadzi zajęcia, które są wpisane w całoroczny plan edukacji szkolnej. Opracowuje materiały i casusy. Zajęcia te prowadzi systematycznie i pro-bono.

OIRP w Rzeszowie – Natalia Soja

Pani Natalia Soja jest założycielem i członkiem Stowarzyszenia Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie od roku 2005 i od samego początku bardzo aktywnie działa na jego rzecz, wspierając pomocą prawną oraz angażując się w jego rozwój. Natalia Soja wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem od czasu, kiedy była jeszcze magistrem prawa, później aplikantką radcowską i obecnie jako radca prawny. Była współautorką wielu projektów dotyczących pomocy prawnej i obywatelskiej dla osób o obniżonym statusie społecznym, zagrożonych wykluczeniem, młodzieży oraz osób starszych.

OIRP w Szczecinie – Róża Kłys

Udziela bezpłatnych porad prawnych dla osób potrzebujących. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Police. Kol. Róża Kłys angażuje się nadto w wiele akcji na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszeń jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie prowadziła wykłady z prawa.

OIRP w Toruniu – Wiesław Woźniak

Ideę aktywnego udzielania pomocy kolega Wiesław Woźniak realizował i realizuje m.in. poprzez angażowanie się w nieodpłatną pomoc prawną, rzeczową i finansową osobom niezaradnych życiowo i ubogim, zwracając szczególną uwagę na osoby dotknięte trudnościami z powodu niesprawności. Zajmuje się ponadto popularyzowaniem wiedzy i świadomości prawnej w środowiskach zagrożonych i wymagających instytucjonalnej pomocy.

OIRP w Wałbrzychu – Sławomir Włosniewski

OIRP w Warszawie – Violetta Micorek

Od wielu lat udziela pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej porady prawnej. Udziela pomocy w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych w tym: pierwszego pisma procesowego, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, przygotowywanie projektów takich pism, wskazuje podmioty lub organizacje do załatwiania danej sprawy, w tym podmiotu właściwego do załatwiania danej sprawy w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia. Wykazuje wiele zrozumienia i cierpliwości dla osób, które obok pomocy prawnej potrzebują wsparcia psychicznego w trudnej sytuacji życiowej

OIRP we Wrocławiu – Robert Staszewski

Udziela systematycznie nieodpłatnych porad w Poradni Porad Prawnych działającej przy OIRP we Wrocławiu. Przyjmuje wszystkich zgłaszających się do niego nie patrząc na poświęcony czas. Zaangażowanie Pana Mecenasa i pochylanie się nad problemem każdego zwracającego się o pomoc jest godne specjalnego podkreślenia.

OIRP w Zielonej Górze – Dobrochna Niezgoda

Zainicjowała w Zielonej Górze Biuro Porad Obywatelskich, które od 11 lat przyjmuje mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego udzielając im darmowych porad prawnych. W sierpniu 2004 r. z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”. W Stowarzyszeniu działa 17 osób, które stopniowo realizują ideę stworzenia lepszego świata, w którym nikt nie będzie czuł się zagubiony.